ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

بهره‌گیری از توان مهندسان ایرانی در بازسازی عتبات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان اینکه طراحی و اجرای طرح‌های اماکن مقدسه توسط دانشگاه شهید بهشتی و مهندسان ایرانی انجام می‌شود، گفت: ده‌ها طرح هنری و صنعتی در عتبات عالیات توسط افراد علمی و هنری ایران اجرایی شده و یا در حال اجراست.
مدیر اموراستان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

مشارکت مردم در توسعه عتبات خودجوش و داوطلبانه است

مدیر امور استان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشورگفت: افتخار مشارکت در توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه همچنان به صورت داوطلبانه و خودجوش خواهد بود.

موکب‌های اربعین برای خدمت بیشتر به زایران از نیروی جوانان استفاده کنند

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: موکب‌های اربعین برای خدمت بیشتر به زایران از نیروی جوانان استفاده کنند ضمن آنکه مسئولیت نیمی از ستاد‌ها و موکب‌های اربعین در خوزستان نیز باید به جوانان سپرده شود.

افزایش ۵۰ درصدی کمک مردم خراسان جنوبی به توسعه عتبات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: با وجود تنگنا‌های اقتصادی، شیوع کرونا و برگزار نشدن همایش‌های محوری، کمک‌های مردم این استان به اعتاب مقدسه در سال ۱۴۰۰ به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید که ۵۰ درصد افزایش داشته است.
۱بعدی